آزمون تیپ شخصیت MBTI

نیازها، خواسته ها، علایق، مهارت ها، ارزش ها و شخصیت های اشــــخاص همه با هم متفاوت اند.

 

اگر دو نفر دارای گونه شخصیتی واحدی نباشند، کاری که به نظر یکی جالـــب است ممکن است برای دیگری ابـــداً جالب نباشد و حتی اولی از آن بدش آید. متخصصان امور شغلی از مدت ها قبل به این نتیجه رسیده اند که بعضی ها در انجام دادن بــعضی کارها موفق تر عمل می کنند، بنابراین بــسیار مفید است کاری که انـــجام می شــود با استعداد و توانمندی های فرد به خوبی با هم هماهنگ باشد. با این وصف یافتن ابزاری که بتوان تیپ شخصیتی افراد را شــــناســــایی کرد بــرای مدیران و کارشـــناسان منــــابع انسانی و اســــتخدامی ضـــــرورت می یابد.

آزمون MBTI با اســتفاده از ۱۶ الگوی تیپ شخصیتی افراد مختلف را از نظر شخصیتی از هم متمایز و سپس مشاغل مختلف و متناسب با تیپ شخصیتی مربوطه را معرفی می کند. هر تیپ شخصیتی، برای برخی از گروه های شغلی مناسب است.

تیپ شخصیتی (MBTI) چه سئوالاتی را پاسخ می دهد؟

آزمون تیپ شخصیتی تلاش می کند به چهار سئوال زیر پاسخ دهد؟
١.شناسايی اين که ما با دنيا چگونه تبادل و تعامل می کنيم؟
٢.انرژی خود را به کجا هدايت می کنيم؟
٣.اطلاعات را چگونه جمع آوری می کنيم؟
٤.چگونه تصميم می گيريم و ترجيح می دهيم در شرايط سازمان يافته فعاليت کنيم يا استقلال بيشتری داشته باشيم؟

تیپ شخصیتی (MBTI) چه مواردی را می سنجد؟

آزمون تیپ شخصیتی بر مبنای سئوالات بالا ٤ معیار کلی را در يک پيوستار از صفر تا پانزده پردازش می کند که عدد بيشتر غالب بودن آن گرايش يا کارکرد را نشان می دهد.
در تست MBTI چهار معیار کلی در فرد مورد تحلیل قرار می گیرد که عبارتند از :
١. برون گرا یا درون گرا بودن
٢. حسی یا شهودی بودن
٣. فکری یا احساسی بودن
٤. منضبط یا ملاحظه کار بودن

انواع تیپ های شخصیتی

ENFJ

رهبران کاریزما و الهام بخش

 

شخصیت قهرمان ENFJ

ENFP

شور و شوق، روحیه خلاق

 

شخصیت پیکارگر ENFP

INFP

دارای حس شاعرانه، مهربان

 

شخصیت میانجی INFP

INFJ

شخصیتی آرام و عرفانی، الهام بخش اند

 

شخصیت حامی INFJ

ESFP

افرادخود انگیخته، با انرژی زیاد

 

شخصیت سرگرم‌کننده ESFP

ESTP

افراد با هوش، با انرژی و نکته سنج

 

شخصیت کارآفرین ESTP

ISFP

هنرمندان منعطف و دوست داشتنی

 

شخصیت ماجراجو ISFP

ISTP

آزمایش کنندگان شجاع و دلیر

 

شخصیت چیره‌دست ISTP

ESFJ

افراد مراقب، اجتماعی و محبوب

 

شخصیت سفیر ESFJ

ESTJ

مدیران عالی

 

شخصیت مجری ESTJ

ISFJ

افراد بسیار گرم و فداکار

 

شخصیت مدافع ISFJ

ISTJ

افراد عملگرایی که ذهنیتشان بر اساس واقعیت است

 

شخصیت تدارکاتچی ISTJ

ENTJ

رهبران با شهامت، با قوه تخیل و بسیار با اراده

 

شخصیت فرمانده ENTJ

ENTP

ایده پردازان باهوش

 

شخصیت مجادله‌گر ENTP

INTJ

اندیشمندان استراتژیک

 

شخصیت معمار INTJ

INTP

مخترعین نوآوری که از دانش سیر نمی شوند.

 

شخصیت منطق‌دان INTP

برون گرا یا درون گرا بودن

برون گرا یا درون گرا بودن؛ گرایش کلی است که تعيين می کند فرد با دنیا چگونه تبادل و تعامل مي کند؟ بر این اساس میزان درون گرایی و برونگرایی فرد استخراج می شود.
E. برون گرايی (Extraversion): 
برون گراها افرادي اجتماعی، دوستدار ديگران، باجرأت، فعال، سرخوش، با انرژي، خوشبين، دوستدار هيجان و تحريک و اميدوار به موقعيت هايشان وآينده، کنجکاو و در عمل قاطع، فعال و اهل گفتگو هستند. اين افراد علاقمند به تحقيق و پژوهش می باشند.
I. درون گرایی (Introversion) : 
درون گراها افرادی محافظه کار، مستقل، تکرو، خجالتی، خوددار، يکنواخت و متعادل، کمرو و دوستدار تنهايی هستند.

حسی یا شهودی بودن

حسی یا شهودی بودن؛ تعيين می کند که فرد چگونه اطلاعات را از محیط اطراف جمع آوری می کند و بر این اساس میزان حسی و شهودی بودن فرد استخراج می شود.

S. حسی (Sensing): 
افرادی که ترجيح مي دهند با استفاده از چشم و گوش و ديگر حواس پنجگانه به آنچه که در اطرافشان می گذرد پی ببرند و به ويژه آن ها به هر آنچه که در اطرافشان وجود دارد، توجه می کنند و آن را به خوبی درک می کنند.
N. شهودی (Intuition):
اشخاصی که ترجيح می دهند با ديدن ” تصوير بزرگ از آنچه هست” و تمرکز بر پيوندها و ارتباطات موجود ميان حقايق، اطلاعات را درک کنند و آن ها به ويژه ترجيح می دهند با درک و ديدن امکانات جديد (خلاقيت) و روش های مختلف انجام کارها، اطلاعات را جمع آوری کنند.

فکری یا احساسی بودن

فکری یا احساسی بودن؛ تعیین می کند فرد چگونه تصميم گيری می کند و بر این اساس میزان فکری و احساسی بودن فرد استخراج می شود.
T. فکری (Thinking): 
افرادی که در تصميم گيری از تفکر استفاده مي کنند (به نتايج منطقي انتخاب با عمل توجه دارند) آن ها سعی دارند از لحاظ فکری خود را از يک موقعيت جدا کرده و بی طرفانه و به شکل عينی آن را آزموده و علت و معلول را تجزيه و تحليل کنند.
F. احساسی (Feeling): 
به احساسات ديگران توجه می کنند، نيازها و ارزش ها را درک می کنند، احساساتشان را نشان می دهند.

منضبط یا ملاحظه کار بودن

منضبط یا ملاحظه کار بودن؛ گرايش خاصی است که تعيين می کند فرد ترجيح می دهد در شرايط سازمان يافته فعاليت کند و يا استقلال بيشتری داشته باشد :
J. منضبط- قانون مدار (Judgment): 
تابع قانون بوده و بر اساس آن برنامه خودشان را بطور دقيق مشخص کرده و بر انجام آن ها در سر وقت تعيين شده پافشاری می کنند.
P. ملاحظه کار – ادراکی (Perception): 
قوانين را خودشان تعيين می کنند و در انجام کارهايی که از قبل پيش بينی نشده يا فعاليت هايی که به سرعت و واکنش فوری نياز دارد، موفق هستند.